Regulamin

ReklamaWWW Regulamin.

 

 

I. Postanowienia Ogólne

 

Warunki i zasady współpracy z portalem internetowym Reklamawww.pl zwanego dalej Strukturą, określone są treścią niniejszego Regulaminu. Dokument ten wiąże Korzystającego od momentu zgłoszenia przez niego zlecenia reklamowego oraz Użytkownika od momentu rejestracji w Strukturze.

 

Podstawowe definicje pojęć występujących w treści Regulaminu:

 

   1. Regulamin - niniejszy dokument;

 

   2. Struktura – serwis internetowy działający pod adresem: Reklamawww.pl; umożliwiający dodawanie miejsc reklamowych do jego oferty oraz emisję reklamy w miejscach dostępnych w tej ofercie, przy użyciu aplikacji w nim zawartych.

 

   3. Operator – właściciel Systemu, którym jest  "sStore" z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Czecha 2C/10. Firma sStore posiada wpis do ewidencji gospodarczej o numerze 86311 wydanym przez Prezydenta Miasta Częstochowy. Legitymuje się również numerem ewidencyjnym NIP 577-180-37-97, a także numerem REGON 241063904.

 

   4. Konto - prowadzony przez Operatora, zapisany w zakładce "Moje konto", zbiór danych Użytkownika, obejmujący jego dane osobowe oraz historię działań w ramach Struktury.

 

   5. Korzystający – wykorzystujący publiczną sieć Internet, niezarejestrowany w Strukturze podmiot, zlecający emisję reklamy w ramach Portalu.

 

   6. Użytkownik – wykorzystujący publiczną sieć Internet, zarejestrowany w ramach Struktury podmiot,

 

   7. Wydawca - Użytkownik posiadający utworzone w Strukturze konto typu Wydawca lub Wydawca/Reklamodawca,

 

   8. Reklamodawca – Użytkownik, posiadający utworzone w Strukturze konto typu Reklamodawca lub Wydawca/Reklamodawca,

 

   9. Strona - dokument utworzony w jednej z odmian języka SGML (HTML, XML), pobierany z dysku lokalnego komputera bądź serwera internetowego i interpretowany po stronie internauty za pomocą przeglądarki.

 

  10. Emisja reklamy – wyświetlana przez Strukturę w miejscach reklamowych, kreacja zawierająca przekaz mający na celu promocje sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popieranie określonych spraw i idei bądź osiągnięcie innego efektu pożądanego przez zlecającego emisję. Nie jest emisją reklamy w rozumieniu Regulaminu wyświetlanie przez Operatora w miejscach reklamowych tablic informacyjnych Struktury zachęcających do skorzystania z jego usług.

 

  11. Miejsce reklamowe (widget) - dodane do Struktury, zdefiniowane przez Wydawcę miejsce emisji reklam na posiadanych przez niego stronach.

 

  12. Zlecenie reklamowe – prawidłowo zgłoszone w Strukturze i opłacone, zlecenie emisji reklamy w wybranym miejscu reklamowym.

 

  13. Kreacja reklamowa – przygotowany w odpowiednim wymiarze, graficzny plik reklamy typu *.jpg, *gif, *.png lub animacja flash *.swf o rozmiarze nieprzekraczającym 300 KB

 

  14. Kampania własna - zdefiniowana przez Wydawcę, we własnym miejscu reklamowym zgłoszonym do systemu, kreacja, wyświetlana w czasie kiedy nie ma w danym miejscu aktywnych zleceń reklamowych, lub w czasie zarezerwowanym przez Wydawcę.

 

  15. Kampania reklamowa - wygenerowana przez Reklamodawcę przy użyciu Kreatora kampanii, grupa zleceń reklamowych.

 

  16. Moderacja – dodatkowa opcja możliwa do wyboru przez Wydawcę, pozwalająca na akceptowanie treści zleceń reklamowych.

 

  17. Kreator kampanii - narządzie Struktury wykorzystywane do tworzenia kampanii reklamowych, zgodnych z parametrami zdefiniowanymi przez Reklamodawcę.

 

  18. Wyszukiwarka - narzędzie systemu pozwalające przeglądać ofertę dostępnych w systemie miejsc reklamowych oraz generowanie zleceń reklamowych na poszczególnych miejscach.

 

  19. Wynagrodzenie Wydawcy – czynsz należny Wydawcy z tytułu usługi dzierżawy miejsc reklamowych na rzecz Operatora.

 

 

II. Rejestracja i korzystanie z Konta

 

   1. Rejestracja w Strukturze jest bezpłatna.

 

   2. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 

   3. W celu dokonania Rejestracji, podmiot rejestrujący wypełnia formularz rejestracyjny, podając adres e-mail, hasło oraz określając typ Konta. Podany w formularzu adres e-mail będzie jednocześnie loginem Użytkownika i wykorzystywany będzie przez System w okresie współpracy do komunikacji z Użytkownikiem.

 

   4. System automatycznie wyśle potwierdzenie rejestracji w Strukturze, zawierające link, po którego wybraniu podmiot rejestrowany dokonuje ostatecznej aktywacji Konta.

 

   5. Brak potwierdzenia rejestracji, o którym mowa w pkt. 4, w ciągu 72 godzin, skutkuje usunięciem danych podmiotu rejestrowanego z bazy danych Struktury.

 

   6. Z chwilą aktywacji Użytkownik podając przyjęty login i hasło otrzymuje dostęp do własnego utworzonego w Strukturze Konta.

 

   7. Rejestracja w Strukturze jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności oraz  zawarciem między Użytkownikiem a Operatorem umowy, której przedmiotem jest wzajemne świadczenie usług w ramach Struktury na warunkach określonych w tych dokumentach.

 

   8. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętego w trakcie rejestracji loginu.

 

   9. Użytkownik może posiadać dowolną ilość Kont.

 

  10. Konta są niezbywalne.

 

  11. Chcąc uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności Konta, Użytkownik musi wypełnić formularz znajdujący się w zakładce „Dane podstawowe”.

 

  12. Użytkownik, oświadcza że wszystkie dane podane formularzu, o którym mowa w pkt 11, są prawdziwe i dotyczą samego Użytkownika.

 

  13. W przypadku zmiany danych Użytkownika, jest on zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji.

 

  14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podają, w ramach swoich Kont Użytkownicy.

 

  15. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

 

  16. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Operatora za wszelkie działania lub zaniechania związane z korzystaniem ze swojego Konta.

 

  17. Użytkownik ma prawo żądać od Operatora usunięcia z obszaru Struktury jego Konta. Żądanie to zobowiązany jest zgłosić Operatorowi w formie pisemnej na adres biuro@sstore.pl

 

  18. Operator jest zobowiązany zlikwidować zgłoszone do usunięcia Konto Użytkownika, w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem, że zostały spełnione warunki określone w Dziale III "Wydawca" pkt 36.

 

  19. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Użytkowników w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji. Powzięcie przez Operatora wątpliwości, co do zgodności podanych przez Użytkownika danych z zasadami określonymi treścią Regulaminu, upoważnia go do czasowego zablokowania lub usunięcia Konta takiego Użytkownika.

 

  20. Operator zastrzega sobie prawo do skorzystania z procedury określonej powyżej, w zakresie zablokowania Konta, również w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.

 

  21. Operator ma prawo usunąć z obszaru Struktury Konto Użytkownika łamiącego określone przez Regulamin zasady współpracy, bez uprzedniego wezwania.

 

 

III. Wydawca

 

   1. Wydawca rozpoczyna z Operatorem współpracę określoną w Regulaminie, w momencie założenie swojego konta w Strukturze. Założenie konta jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

   2. Operator oświadcza i gwarantuje Wydawcy, że dysponuje niezbędnymi środkami technicznym umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem.

 

   3. Wydawca oświadcza i gwarantuje Operatorowi, że dysponuje niezbędnymi zasobami umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem oraz że przysługują mu wszelkie prawa do zgłaszanych w ramach Struktury stron internetowych i miejsc reklamowych.

 

   4. Wydawca oświadcza, że wszystkie dane określające zarówno jego samego jak i zgłaszane przez niego w obszarze Struktury, strony i miejsca reklamowe, są zgodne z prawdą.

 

   5. Wydawca oświadcza, że wykorzystanie przez Strukturę, wskazanych przez niego stron i miejsc reklamowych nie narusza praw osób trzecich.

 

   6. Wydawca po zarejestrowaniu  w Strukturze definiuje swoje  strony i tworzy zgłaszane w ramach Struktury miejsca reklamowe poprzez umieszczenie na swoich stronach dostarczonego przez Strukturę kodu.

 

   7. Wydawca zgłasza w ramach Struktury każde miejsce reklamowe na osobnym formularzu sprzedaży miejsca, dostępnym w Strefie Wydawcy, w zakładce „Sprzedaj miejsce”. W formularzu, Wydawca określa indywidualne parametry zgłaszanego miejsca reklamowego, takie jak nazwa, miejsce wyświetlania, rodzaj, wygląd, cena.

 

   8. Wydawca zobowiązuje się tak umieścić, zgłaszane w obszarze Struktury, miejsce reklamowe na wskazanej przez niego stronie, aby było one w pełni widoczne.

 

   9. Operator zobowiązuje się aktywować w Strukturze każde utworzone przez Wydawcę miejsce reklamowe, zatwierdzone przez Strukturę w procesie weryfikacji prawidłowego umieszczenia przez Wydawcę kodu.

 

  10. Wydawca wydzierżawia Operatorowi wszystkie zgłoszone przez niego i aktywowane w Strukturze miejsca reklamowe, na czas emisji na nich poszczególnych zleceń reklamowych, realizowanych w obszarze Struktury.

 

  11. Umowa dzierżawy miejsc reklamowych wiąże Wydawcę i Operatora od momentu aktywowania pierwszego widgetu.

 

  12. Operator zobowiązuje się do dzierżawy wszystkich prawidłowo zgłoszonych i aktywowanych w Strukturze miejsc reklamowych, zgodnie z zasadą określoną w pkt 10.

 

  13. Operator udostępni Wydawcy w ramach Struktury, narzędzia służące do zarządzania własnymi zasobami w Strukturze oraz czerpania informacji na ich temat.

 

  14. Operator doda informację, o każdym dzierżawionym widgecie do oferty dostępnych w Strukturze miejsc reklamowych i będzie ją publikował w Wyszukiwarce.

 

  15. Operator doda wszystkie dzierżawione miejsca do bazy widgetów Struktury wykorzystywanej przez narzędzia Struktury tj. Wyszukiwarkę i Kreatora Kampanii w procesie tworzenia zleceń reklamowych.

 

  16. Operator poinformuje Wydawcę drogą elektroniczną o terminie realizacji, każdego planowanego zlecenia reklamowego, w dzierżawionym od niego widgecie.

 

  17. Wydawca ma prawo:

         1. Korzystać z oferowanych w ramach Struktury odpłatnych usług dodatkowych takich jak usługa wyróżnienia oferty oraz usługa weryfikacji ilości wyświetleń zgłaszanej strony

         2. Wyświetlać w wydzierżawionych widetach, kampanię własną

         3. Rezerwacji na potrzeby własne, zgłoszonych w ramach Struktury miejsc reklamowych, w terminie, w którym Operator nie zgłosił zaplanowanych w nich zleceń reklamowych.

         4. Akceptacji lub odrzucenia planowanych do emisji, w wydzierżawianym widgecie, zleceń reklamowych, pod warunkiem zgłoszenia opcji moderacji w formularzu sprzedaży tego miejsca. Na akceptację treści zlecenia Wydawca ma 72 godziny od momentu, powiadomienia go o tym fakcie przez obowiązujący w Strukturze system. Brak akceptacji w określonym wyżej terminie skutkuje automatycznym odrzuceniem zlecenia reklamowego.

         5. Zmiany określanych w formularzu dodawania strony, parametrów zgłoszonej przez Wydawcę w ramach Struktury strony, z wyjątkiem adresu strony, na której system Struktury aktywował wcześniej widgety.

         6. Zmiany określanych w formularzu sprzedaży miejsca, parametrów aktywowanego w Strukturze widgeta, z wyjątkiem miejsca wyświetlania i rodzaju widgeta.

         7. Dezaktywacji miejsca reklamowego, to jest pełnego wycofania widgetu z obszaru Struktury poprzez usunięcie kodu widgetu ze swojej strony oraz usunięcie go z zakładki „moje miejsca”. Dezaktywacji miejsca Wydawca może dokonać wyłącznie jeżeli Operator nie zgłosił zaplanowanych w nim zleceń reklamowych.

 

  18. Operator ma prawo:

         1. Emitować reklamy w dzierżawionych miejscach reklamowych, w celach zarobkowych.

         2. Dysponować w swobodny sposób wszystkimi dzierżawionymi miejscami reklamowymi.

         3. Wyświetlać w zgłoszonym miejscu reklamowym tablicę Struktury, informującą miedzy innymi o możliwości zlecenia w nim reklamy,

         4. Przedstawiać internautom ofertę zgłoszonych w ramach Struktury przez Wydawcę, stron i miejsc reklamowych, prezentując w niej ceny świadczonych przez Strukturę usług reklamowych, ustalone przez Operatora

         5. Prezentować Użytkownikom statystyki dotyczące zgłoszonych w obszarze Struktury stron i miejsc reklamowych, pobieranych przez Strukturę za pośrednictwem widgetów.

 

  19. Wydawca zobowiązuje się do utrzymania zgłoszonego i aktywowanego miejsca reklamowego, oraz niepodejmowania działańwpływających na obniżenie jego pełnej widoczności i jakości emitowanych w nim reklam zlecanych przez Strukturę, do momentu dezaktywacji miejsca reklamowego w Strukturze.

 

  20. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania określonego w pkt 19, powodującego utrudnienia w realizacji zaplanowanej przez Strukturę, w danym miejscu, emisji zlecenia reklamowego, o której Wydawca został powiadomiony, Operator ma prawo do żądania od Wydawcy zapłaty kary umownej w wysokości dwudziestokrotności wynagrodzenia należnego Wydawcy, za ten okres dzierżawy.

 

  21. Operator ma prawo dokonać kompensaty i potrącenia należności wynikającej z kary umownej ze środków zgromadzonych w Systemie, na koncie Wydawcy.

 

  22. Zapłata kary umownej określonej w pkt 20 nie wyklucza prawa dochodzenia przez Operatora od Wydawcy odszkodowania przekraczającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

 

  23. W przypadku nie skorzystania Wydawcy z prawa moderacji danego miejsca reklamowego, uznaje się, że akceptuje on i nie wnosi zastrzeżeń do żadnej z emitowanych przez Strukturę w dzierżawionym miejscu, kreacji reklamowej.

 

  24. Z tytułu dzierżawy Operator będzie wypłacał Wydawcy wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w pkt 25 - 30.

 

  25. Wynagrodzenie Wydawcy obliczane będzie jako suma iloczynów cen jego miejsc i zrealizowanej przez Strukturę ilości dni emisji reklamy w danych miejscach. Wykorzystywana do obliczenia wynagrodzenia, cena miejsca reklamowego to określona przez Wydawcę, w formularzu sprzedaży miejsca, kwota brutto (zawierająca VAT), przysługująca mu za jeden dzień dzierżawy danego widgeta.

 

  26. Operator udostępni Wydawcy w zakładce „Moje Konto”, pełną bieżącą informację na temat wykorzystania przez Operatora do emisji reklamy, zgłoszonych w ramach Struktury miejsc reklamowych Wydawcy, oraz o kwocie należnego Wydawcy z tego tytułu wynagrodzenia.

 

  27. Wynagrodzenie Wydawcy będzie rozliczane w miesięcznych okresach.

 

  28. Wynagrodzenie Wydawcy, płatne będzie z dołu, jednakże dopiero po przekroczeniu kwoty 50 zł brutto, na podstawie faktur VAT lub rachunków wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami i dostarczonych Operatorowi przez Wydawcę drogą pocztową.

 

  29. W dniach od 1 do 7 dnia każdego miesiąca Wydawca może złożyć w ranach Struktury, zlecenie wypłaty wynagrodzenia, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w pkt. 28. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 3 dni od zgłoszenia prawidłowego zlecenia wypłaty w Strukturze systemu.

 

  30. Nie wypłacona kwota przysługującego Wydawcy wynagrodzenia przechodzi na następny okres rozliczeniowy.

 

  31. Wydawca na własne ryzyko udostępnia osobom trzecim dane dostępowe umożliwiające logowanie się w Strukturze oraz umożliwiające zlecanie wypłat. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane zgłoszone na zleceniu wypłaty dokonane z konta zalogowanego w Strukturze Wydawcy.

 

  32. Za zamówione i zrealizowane na rzecz Wydawcy odpłatne usługi dodatkowe wymienione w pkt. 17 lit. a, Operator wystawi i dostarczy Wydawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, faktury VAT.

 

  33. Faktury VAT wystawione będą przy użyciu danych zdefiniowanych przez Wydawcę, zawartych w zakładce „Moje konto”.

 

  34. Wydawca może wycofać z obszaru Struktury aktywowane w nim miejsca reklamowe, wyłącznie wtedy kiedy nie ma zgłoszonych przez Strukturę, do realizacji w tych miejscach, zleceń reklamowych.

 

  35. Wydawca może wycofać zgłoszone w Strukturze strony wyłącznie wtedy gdy nie ma na nich zgłoszonych i aktywowanych miejsc reklamowych.

 

  36. Wydawca może zażądać od Operatora usunięcia swojego Konta w Strukturze, wyłącznie wtedy gdy nie posiada żadnych zgłoszonych i aktywowanych w ramach Struktury miejsc reklamowych i żadnych zgłoszonych w Strukturze stron oraz gdy stan środków zgromadzonych na jego koncie w obszarze Struktury jest równy 0 złotych.

 

 

IV. Usługi reklamowe

 

   1. W ramach świadczenia usług  drogą elektroniczną – w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)- Operator świadczy w ramach Struktury usługę, której przedmiotem jest emisja reklam z opcją odsyłania do wskazanych adresów URL, w miejscach reklamowych dostępnych w ofercie Struktury.

 

   2. Operator oświadcza i gwarantuje, że dysponuje niezbędnymi środkami technicznym umożliwiającymi świadczenie usług reklamowych zgodnie z Regulaminem.

 

   3. Korzystający oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a w szczególności może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz, że podawane przez niego dane w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą i nie naruszają zasad Regulaminu.

 

   4. Jednostką rozliczeniową okresu trwania emisji reklamy jest dzień. Dzień trwa 24 godziny,  od godziny 00.00 do 24.00.

 

   5. Cennik usług, zawierający cenę oznaczającą kwotę brutto (zawierającą VAT) należną Operatorowi za jeden dzień emisji reklamy, dla poszczególnych miejsc reklamowych dostępnych w ramach Struktury, jest opublikowany w Wyszukiwarce.

 

   6. Operator ma prawo wprowadzać zmiany w cenniku.

 

   7. Emisja reklamy jest wykonywana na podstawie prawidłowo zgłoszonego w Strukturze zlecenia reklamowego.

 

   8. Wynagrodzenie brutto należne Operatorowi za wykonanie zlecenia reklamowego, obliczane jest jako iloczyn ceny miejsca emisji i ilości dni emisji reklamy. Wynagrodzenie płatne będzie z góry.

 

   9. Zgłoszenie przez Użytkownika lub Korzystającego zlecenia reklamowego jest równoznaczne z zawarciem umowy świadczenia usług reklamowych na warunkach określonych w Regulaminie.

 

  10. Zlecenia reklamowe są tworzone:

         1. przez wypełnienie formularza zamówienia bezpośrednio w wybranym miejscu reklamowym dostępnym w Strukturze.

         2. przez wypełnienie formularza zlecenia kampanii - opcja udostępniona wyłącznie Reklamodawcy.

 

  11. Zgłoszenie zlecenia reklamowego następuje w momencie otrzymania przez Operatora potwierdzenia zapłaty należności zgodnej z wartością utworzonego zlecenia.

 

  12. Zgłoszone zlecenie może zostać przez Operatora:

         1. przyjęte do realizacji w ramach Struktury

         2. odrzucone

 

  13. W przypadku przyjętego do realizacji zlecenia, Operator zobowiązuje się do jego emisji zgodnie z parametrami określonymi przez Korzystającego lub Użytkownika w formularzu zamówienia lub zlecenia kampanii.

 

  14. W przypadku odrzuconego zlecenia reklamowego, Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie zgłaszającego zlecenie Użytkownika lub Korzystającego i zwrócenia mu pełnej należności wpłaconej na poczet realizacji zgłoszonego zlecenia, na rachunek bankowy, z którego dokonał opłaty należności, w terminie trzech dni od dnia odrzucenia.

 

  15. Realizacja emisji reklamy zleconej bezpośrednio w wybranym miejscu reklamowym, odbywać się zawsze będzie w pierwszych wolnych dniach w danym widgecie, od dnia przyjęcia do realizacji zlecenia. Oznacza to, że tego typu zlecenie reklamowe, obejmujące więcej niż jeden dzień emisji nie musi być realizowane, w kolejnych następujących po sobie dniach.

 

  16. Realizacja zleceń reklamowych utworzonych przez formularz zlecenia kampanii, odbywa się po ich przyjęciu do realizacji, zgodnie ze szczegółowo podanymi w formularzu terminami emisji reklamy.

 

  17. Reklamodawca tworzący zlecenie w sposób określony w pkt 10 lit b w pakiecie usługi otrzymuje dostęp do statystyk, przyjętej do realizacji kampanii reklamowej.

 

  18. Użytkownik lub Korzystający, zlecający emisję reklamy w obszarze Struktury, odpowiada za zgodność kreacji reklamowych z obowiązującym w RP prawem, a w szczególności z przepisami dotyczącymi reklamy w mediach audiowizualnych. Oświadcza ponadto, w odniesieniu do zleconych przez niego do emisji kreacji, że:

         1. kreacje reklamowe nie posiadają wad prawnych;

         2. kreacje reklamowe nie są przedmiotem zastawu ani innego obciążenia;

         3. kreacje reklamowe nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych ani praw osobistych;

         4. posiada prawa autorskie, w tym prawa do publikacji kreacji reklamowych;

         5. posiada wszelkie prawa do użytkowania znaków towarowych, nazw i sloganów wykorzystanych w kreacjach reklamowych;

         6. posiada wszelkie prawa do wizerunku osób przedstawianych w kreacjach;

         7. materiały reklamowe nie naruszają prawa, dobrych obyczajów oraz ich publikacja nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

  19. Użytkownik lub Korzystający, zlecający emisję reklamy za pośrednictwem Struktury oświadcza ponadto, że z tytułu zamieszczania kreacji reklamowych Operator nie będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzeń na rzecz twórców i podmiotów praw pokrewnych, płatnych im z tego tytułu zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

 

  20. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub Korzystającego zlecającego emisję reklamy poprzez Strukturę oświadczeń, o których mowa w pkt. 18 lub 19 bądź ich niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym, ponosi on wyłączną i całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu oraz zobowiązuje się do naprawienia w całości poniesionej przez Operatora szkody.

 

  21. Operator nie odpowiada za treść emitowanych kreacji reklamowych.

 

  22. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przyjętego do realizacji zlecenia reklamowego z winy Operatora, Operator zobowiązuje się do powtórnej emisji reklamy zgodnie z parametrami zlecenia, z tym że w terminie ustalonym na piśmie z Użytkownikiem lub Korzystającym. W przypadku braku możliwości powtórnej emisji reklamy, Operator zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty należności, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika lub Korzystającego.

 

  23. Użytkownik lub Korzystający zlecający emisję reklamy poprzez Strukturę, traci uprawnienia z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przyjętego do realizacji zlecenia reklamowego, jeżeli nie zawiadomi Operatora pisemnie o wadach emisji reklamy, w terminie 7 dni od ustalonego terminu zakończenia emisji reklamy i nie dołączy do zawiadomienia faktury zakupu reklamowanej usługi. Dopuszcza się zawiadomienie dostarczone w formie wiadomości e-mail zatytułowanej „Reklamacja”, przesłanej na adres biuro@sstore.pl .

 

  24. Operator zobowiązuje się udzielić pisemnej odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 21 dni od jej otrzymania.

 

  25. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika lub Korzystającego za nienależytą realizację zlecenia reklamowego, ograniczona jest do wartości wynagrodzenia należnego Operatorowi z tytułu danego zlecenia reklamowego.

 

  26. Za zrealizowane zlecenia reklamowe Operator wystawi i dostarczy Użytkownikowi lub Korzystającemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, fakturę VAT.

 

  27. Faktura VAT wystawiona będzie przy użyciu danych zdefiniowanych przez zgłaszającego zlecenie reklamowe w formularzu zamówienia, lub danych Użytkownika zgłoszonych w ramach Struktury zawartych w zakładce „Moje konto”

 

 

V. Płatności

 

   1. Płatności za wszelkie usługi świadczone przez Operatora w obszarze Struktury są obsługiwane przez dostawcę systemu profesjonalnych płatności online płatnosci.pl. – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, 60-324 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399.

 

   2. Użytkownicy i Korzystający mogą dokonywać płatności również przy użyciu kart kredytowych

 

 

VI. Wyłączenie odpowiedzialności.

 

   1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji płatności wynikające z procedur stosowanych przez płatności.pl

   2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci INTERNET lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.

 

 

VII. Ochrona danych

 

   1. Użytkownik i Korzystający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Operatora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji współpracy określonej przez Regulamin. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do korzystania z obszaru Struktury zgodnie z Regulaminem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

   2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

 

VIII. Polityka prywatności

 

   1. Administrator serwisu Reklamawww.pl dokłada wszelkich starań by chronić prywatność swych Użytkowników i z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

   2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu serwisu Reklamawww.pl. Korzystanie z portalu oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

Operator ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności na stronie serwisu.

 

   3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od momentu jej opublikowania w serwisie. Brak akceptacji przez Użytkownika nowej Polityki Prywatności oznacza brak akceptacji Regulaminu.

 

   4. Administratorem danych osobowych jest operator serwisu reklamawww.pl - sStoreSpółka z siedzibą w Częstochowie ul. 2C/10, wpisana do ewidencji gospodarczej o numerze 86311 przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

 

   5. Administrator gwarantuje, że wszystkie dane osobowe Użytkowników podawane w procesie Rejestracji są należycie oraz rzetelnie przechowywane, a także, że stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.

 

   6. Zgoda Użytkowników stanowi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych niezbędnych dla realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.

 

   7. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi serwisu Reklamawww.pl do innych czynności związanych ze współpracą między Użytkownikami serwisu i Operatorem serwisu. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca się spełnia wymagane w Regulaminie warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również d