Strona dla wydawców

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

   1. Administrator serwisu Reklamawww.pl dokłada wszelkich starań by chronić prywatność swych Użytkowników i z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

   2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu serwisu Reklamawww.pl. Korzystanie z portalu oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

Operator ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności na stronie serwisu.

 

   3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od momentu jej opublikowania w serwisie. Brak akceptacji przez Użytkownika nowej Polityki Prywatności oznacza brak akceptacji Regulaminu.

 

   4. Administratorem danych osobowych jest operator serwisu reklamawww.pl - sStoreSpółka z siedzibą w Częstochowie ul. 2C/10, wpisana do ewidencji gospodarczej o numerze 86311 przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

 

   5. Administrator gwarantuje, że wszystkie dane osobowe Użytkowników podawane w procesie Rejestracji są należycie oraz rzetelnie przechowywane, a także, że stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.

 

   6. Zgoda Użytkowników stanowi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych niezbędnych dla realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.

 

   7. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi serwisu Reklamawww.pl do innych czynności związanych ze współpracą między Użytkownikami serwisu i Operatorem serwisu. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca się spełnia wymagane w Regulaminie warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Administratora informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 

   8. Administrator oświadcza, iż nie udostępnia, ani nie sprzedaje danych osobom trzecim, bez zgody samych Użytkowników.

 

   9. Administrator umożliwia Użytkownikom aktualizacje danych.

 

  10. Administrator oświadcza, iż dane Użytkownika mogą być udostępniane organom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

  11. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania swoich danych zgłoszonych w serwisie.

 

  12. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych zgłoszonych w serwisie podczas korzystania przez niego z serwisu i zapewnia Użytkownikom możliwość ich usunięcia ze zbioru danych w przypadku rezygnacji ze współpracy z serwisem Reklamawww.pl, a także w innych przypadkach, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

  13. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec niego lub też swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

  14. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 

  15. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu Reklamawww.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

 

IX. Postanowienia końcowe

 

   1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w świadczeniu usług objętych niniejszym Regulaminem z przyczyn technicznych. Operator dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

 

   2. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje Użytkowników drogą mailową.

 

   3. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Użytkownika lub Korzystającego, Operator zastrzega sobie prawo do dochodzenia z tego tytułu wszelkich roszczeń na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa.

 

   4. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne odpowiednie przepisy obowiązującego prawa polskiego.